Dark Ages

- "There once was a time when all people believed in God and the church ruled. This time was called the Dark Ages" (Richard Lederer)

- "Hi va haver un temps en què tota la gent creia en Déu i l'església governava el món. Aquesta època és coneguda com la Edat de les Tenebres (Dark Ages)" (Richard Lederer)

- "Hubo una vez un tiempo en que toda la gente creía en Dios y la iglesia gobernaba el mundo. Esta época fue llamada la Edad de las Tinieblas (Dark Ages)" (Richard Lederer)